Sprawd藕 wydajno艣膰 swojej strony
Czy masz jeszcze jakie艣 pytania?
wr贸膰

W jaki sposo虂b wybrac虂 odpowiednie s艂owa kluczowe z d艂ugim ogonem?

Wojciech Matu艂a
5 min czytania

Zak艂adaja台c strone台 internetowa台 niezwykle waz虈nym aspektem jest jej pozycjonowanie. Dzie台ki niemu wzrasta ruch organiczny oraz konwersje - czyli przekszta艂cenie wejs虂cia na strone台 z wyszukiwarek internetowych na finalizacje台 zakupu. Pozyskiwanie leado虂w sprzedaz虈owych wydaje sie台 pozornie proste, jednak nie zapominajmy, z虈e kaz虈dy biznes jest konkurencyjny i nowy gracz na rynku ma zawsze trudniej przebic虂 sie台 do s虂wiadomos虂ci konsumento虂w.

W konteks虂cie pozycjonowania i doboru fraz kluczowych trzeba zastanowic虂 sie台 nad pewnymi pytaniami, spos虂ro虂d kto虂rych najistotniejsze wydaje sie台: w odpowiedzi na jakie zapytanie do wyszukiwarki chcemy przedstawic虂 nasz produkt uz虈ytkownikowi? To pozornie proste pytanie moz虈e sprawic虂, z虈e budz虈et przeznaczony na kampanie台 reklamowa台 nie po虂jdzie na marne. Pos艂uz虈my sie台 przyk艂adem. Za艂o虂z虈my, z虈e prowadzisz ma艂a台 firme台, kto虂ra zajmuje sie台 produkcja台 biz虈uterii przeznaczonej dla oso虂b zainteresowanych mitologia台 s艂owian虂ska台. Laik nie be台dzie wiedzia艂, kim jest Weles, co to jest lunula, albo kim byli p艂anetnicy. Osoba szukaja台ca w internecie ciekawej biz虈uterii moz虈e pos艂uz虈yc虂 sie台 zapytaniem 鈥瀊iz虈uteria me台ska鈥, 鈥瀊iz虈uteria s虂lubna鈥 lub 鈥瀊iz虈uteria Apart鈥. Co虂z虈, nie ma co ukrywac虂, z虈e pozycjonowanie na tak ogo虂lne zapytania be台dzie karko艂omne przede wszystkim dlatego, z虈e zapewne nie moz虈emy konkurowac虂 budz虈etowo z wie台kszymi firmami, ale tez虈 dlatego, z虈e takie zapytanie z duz虈ym prawdopodobien虂stwem nie prze艂oz虈y sie台 na konwersje台 - kto虂ra台, przyjmijmy, jest zakup.

Naszym atutem jest produkt, kto虂ry sprzedajemy. Znamy go najlepiej, pos虂wie台cilis虂my mu czas, sami zadbalis虂my o to, jak finalnie ma wygla台dac虂, w jakim pude艂ku powinien dotrzec虂 do klienta i jakie chcemy wzbudzic虂 w nim uczucia. Mys虂lmy wie台c o produkcie szczego虂艂owo. I tak tez虈 pozycjonujmy. Za pomoca台 tego przyk艂adu wyjas虂nimy sobie, czym sa台 s艂owa kluczowe z d艂ugim ogonem. Sa台 to wyszukiwania sk艂adaja台ce sie台 z trzech i wie台cej s艂o虂w. W naszym wypadku zamiast ogo虂lnego pozycjonowania lepszym wyborem be台dzie takie na zapytanie 鈥瀞rebrna biz虈uteria s艂owian虂ska Wroc艂aw鈥 albo 鈥瀊iz虈uteria motywy s艂owian虂skie鈥 czy tez虈 鈥瀊iz虈uteria s艂owian虂ska kolczyki鈥.

Zalety s艂o虂w kluczowych z d艂ugim ogonem

Zaletami s艂o虂w kluczowych z d艂ugim ogonem (long-tail keywords) jest to, z虈e nie sa台 wyszukiwane tak cze台sto oraz sa台 szczego虂艂owe. Te dwie cechy wskazuja台 na zainteresowanie uz虈ytkownika konkretna台 rzecza台. Pozycjonuja台c sie台 na frazy, kto虂re wskazalis虂my w przyk艂adzie wyz虈ej, trafi amy w nisze台 i choc虂 odwiedzin naszej strony nie be台dzie tak duz虈o, jak w przypadku ruchu z TOP 3 dla has艂a 鈥瀊iz虈uteria鈥, to be台da台 one posiada艂y duz虈e prawdopodobien虂stwo zostania leadem sprzedaz虈owym.

Po drugie osoba, kto虂ra szuka tak konkretnej rzeczy, jak kolczyki z motywem s艂owian虂skim, z regu艂y juz虈 wie, z虈e chce je kupic虂 - pozwo虂lmy wie台c sie台 znalez虂c虂! Z drugiej strony, wejs虂cia na witryne台 poprzedzone wyszukiwaniem ogo虂lnej frazy 鈥瀊iz虈uteria鈥 moga台 byc虂 wykonywane tylko w celach rozpoznawczych. Trzecim szalenie waz虈nym aspektem pozycjonowania sie台 na s艂owa kluczowe z d艂ugim ogonem sa台 mniejsze koszty reklamy. Pamie台tajmy - im s艂owo kluczowe ma mniej wyszukiwan虂, tym be台dzie tan虂sze i bardziej skonkretyzowane. Pozycjonowanie na ogo虂lne frazy moz虈e zrujnowac虂 nasz budz虈et, zwie台kszyc虂 ilos虂c虂 odwiedzin na stronie, lecz nie prze艂oz虈yc虂 sie台 na finalizacje transakcji.

Przydatne narze台dzia

Istnieje naprawde台 sporo narze台dzi do wyszukiwania list s艂o虂w kluczowych z d艂ugimi ogonami. Rozsa台dnie be台dzie zacza台c虂 od Planera s艂o虂w kluczowych Google AdWords. Po zalogowaniu, na karcie 鈥濶arze台dzia鈥 znajdz虂 鈥濸laner s艂o虂w kluczowych鈥. Naste台pnie wybierz wyszukiwanie wed艂ug kategorii, witryny lub frazy. Narze台dzie przedstawi liste台 s艂o虂w kluczowych wed艂ug Twoich wytycznych. Ponadto wskaz虈e, ile be台dziesz musia艂 zap艂acic虂 za kliknie台cie w Twoja台 reklame台, a takz虈e jak bardzo konkurencyjne jest dane s艂owo kluczowe. Pro虂cz powyz虈szego narze台dzia warto zerkna台c虂 jeszcze na answerthepublic.com, soovle.com czy ubersuggest.io.

Najprostszym sposobem na znalezienie wyszukiwanej frazy z d艂ugim ogonem be台dzie wpisanie jej pocza台tku w Google (np. w taki sposo虂b: 鈥瀊iz虈uteria s艂owian虂ska s鈥 - wyszukiwarka podpowie nam 鈥瀞klep鈥 lub 鈥瀞rebrna鈥). Podobnym sposobem jest zerknie台cie na powia台zane z naszym wyszukiwaniem has艂o, a najlepszym wydaje sie台 rozgla台dnie台cie u z虂ro虂de艂. Zag艂e台bienie sie台 w fora, fanpage czy strony z informacjami ze s虂wiata s艂owian虂skiego na pewno pomoz虈e nam rozeznac虂 sie台 w kwestii zapotrzebowania na nasz produkt.

Dodajmy, z虈e aby skutecznie pozycjonowac虂 s艂owa kluczowe z d艂ugim ogonem, warto umies虂cic虂 je w tytule i nag艂o虂wkach strony. Dobrze jest uz虈yc虂 ich ro虂wniez虈 w pierwszym zdaniu otwieraja台cego akapitu. Zawsze cenne be台dzie uz虈ywanie ich w poprawnej formie gramatycznej. Pozycjonuja台c w ten sposo虂b moz虈e nie zwie台kszymy drastycznie liczby odwiedzaja台cych nasza台 witryne台, ale z duz虈ym prawdopodobien虂stwem prze艂oz虈ymy to dzia艂anie na liczbe台 zakupionych produkto虂w.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Shape 2
Shape 3
Shape 4
Shape 5

Kontroluj dzia艂ania w
marketingu

Je偶eli masz problem z ilo艣ci膮 warto艣ciowego ruchu - dostarczymy go i pomo偶emy z jego obs艂ug膮.

Location

Adres

HQ England:
85 Great Portland Street, First Floor, W1W 7LT London
Company number: 11384162
VAT: GB 309012639

Polska
ul. Smole艅sk 23/8, 31-108 Krak贸w