Sprawd藕 wydajno艣膰 swojej strony
Czy masz jeszcze jakie艣 pytania?
wr贸膰

Jak reklamowac虂 gabinet medyczny?

Oliwer Kotecky
5 min czytania

Przede wszystkim zacznijmy od kwestii najwaz虈niejszej, czyli prawa. W jego s虂wietle istnieja台 w naszym kraju zawody, kto虂rych wykonawcy nie moga台 reklamowac虂 swoich us艂ug. Nalez虈a台 do nich m.in. komornicy, adwokaci i lekarze. Sytuacje台 lekarzy w tym aspekcie reguluje ustawa z 15 kwietnia 2011 roku nt. dzia艂alnos虂ci leczniczej, kto虂ra mo虂wi o tym, z虈e podmiot, wykonuja台cy dzia艂alnos虂c虂 lecznicza台, podanej do wiadomos虂ci publicznej informacji na temat swojej dzia艂alnos虂ci nie moz虈e zawrzec虂 w formie reklamy. Ro虂wniez虈 Kodeks Etyki Lekarskiej (art. 63) jasno mo虂wi, z虈e 鈥瀕ekarz tworzy swoja台 zawodowa台 opinie台 jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie sie台 jest zabronione鈥, a w punkcie drugim dodaje, z虈e 鈥瀕ekarz nie powinien wyraz虈ac虂 zgody na uz虈ywanie swego nazwiska i wizerunku dla celo虂w komercyjnych鈥.

Z tego tytu艂u nie spotykamy reklam w telewizji czy radiu, a takz虈e billboardo虂w przedstawiaja台cych lekarzy, kto虂rzy chwala台 sie台 swoja台 wyspecjalizowana台 kadra台 oraz ultranowoczesnym sprze台tem w gabinecie. Niemniej nie zapominajmy, z虈e rynek prywatnych us艂ug medycznych jest szalenie konkurencyjny i - w zgodzie z prawem - nalez虈y dac虂 sie台 poznac虂 swoim przysz艂ym pacjentom. Jak to zrobic虂? Istnieja台 sposoby, kto虂re nie 艂amia台 prawa, a moga台 zadzia艂ac虂 na zasadzie reklamy.

Strona internetowa

Pierwszym, najoczywistszym, jest strona internetowa. W tym wypadku traktowana jako typowa wizyto虂wka dzia艂alnos虂ci. Lekarze moga台 zawrzec虂 na niej g艂o虂wne informacje o swojej praktyce, dane na temat specjalizacji i uzyskanego tytu艂u naukowego, szczego虂艂y dojazdu do gabinetu oraz godziny przyjmowania pacjento虂w. Nie moz虈emy zapominac虂 o tym, z虈e wiele oso虂b chorych najpierw szuka porad w wyszukiwarce internetowej. Oczywis虂cie nie moz虈emy odpowiedziec虂 na ich wszystkie pytania, ale nasza obecnos虂c虂 na pierwszych stronach wyszukiwania z pewnos虂cia台 pomoz虈e budowac虂 wizerunek specjalisty. Tym bardziej, z虈e pokolenie m艂odych oso虂b wychowanych na smartfonach, bardzo szybko wyrabia sobie opinie台 na temat profesjonalizmu firmy, przegla台daja台c jej strone台 internetowa台. Te, kto虂re wygla台daja台 na zaniedbane, nienowoczesne i nieintuicyjne moga台 zraz虈ac虂 uz虈ytkowniko虂w. Uwzgle台dniaja台c obostrzenia na艂oz虈one na lekarzy przez prawo oraz Kodeks Etyki Lekarskiej, nie powinnis虂my informowac虂 o jakos虂ci uz虈ywanego sprze台tu medycznego, zapewniac虂 o skutecznos虂ci metody leczenia oraz zache台cac虂 odwiedzaja台cych do skorzystania z oferty. Nie moz虈emy uz虈ywac虂 tez虈 je台zyka korzys虂ci czy elemento虂w perswazyjnych. Ale moz虈emy w ciekawy, ludzki sposo虂b przedstawic虂 nasza台 kadre台 - jej dokonania i zainteresowania. Na przyk艂ad po艂a台czyc虂 nazwisko z interesuja台ca台 fotografia台. Niezwykle waz虈nym jest ro虂wniez虈 responsywnos虂c虂 naszej witryny. Umo虂wmy sie台 - strona internetowa musi byc虂 dostosowana do przegla台dania na smartfonach i tabletach. Bez tego nie istnieje jako pe艂nowartos虂ciowa.

Jakos虂ciowe tres虂ci

Drugi sposo虂b wia台z虈e sie台 s虂cis虂le z pierwszym - nie ukrywajmy, z虈e konkurencja o TOP 3 Google jest niesamowita i bez pozycjonowania nawet najciekawsze projekty moga台 pozostac虂 w zapomnieniu. Poprawa widocznos虂ci strony w wyszukiwarce nie jest reklama台. Prawo nie zabrania na stronie prywatnego gabinetu medycznego posiadac虂 zak艂adki 鈥濨log鈥, w kto虂rej odpowiadamy na nurtuja台ce internauto虂w pytania o stan swojego zdrowia. Zatem ci, kto虂rzy otrzymaja台 fachowe porady od specjalisty w swojej dziedzinie, nie tylko moga台 stac虂 sie台 w przysz艂os虂ci pacjentami, ale i pods虂wiadomie buduja台 w sobie zaufanie do lekarza, kto虂ry sygnuje konkretna台 porade台 swoim nazwiskiem. Jakos虂ciowe, merytoryczne i daja台ce sie台 czytac虂 wpisy nie tylko przysporza台 ruchu na naszej stronie, ale sa台 ro虂wniez虈 dobrze widziane przez algorytmy Google - dzie台ki takim wpisom moz虈emy wygrac虂 podwo虂jnie. W takim wypadku, jez虈eli brak czasu lub moz虈liwos虂ci nie pozwalaja台 nam zaja台c虂 sie台 tym samodzielnie, warto rozwaz虈yc虂 zatrudnienie oso虂b specjalizuja台cych sie台 w pisaniu konsultowanych ze specjalista台, opartych na wiedzy wpisach. Chodzi oczywis虂cie o content marketing, czyli zape艂nienie prowadzonej przez nas strony ciekawymi, merytorycznymi wpisami. W przypadku pro虂by dotarcia do oso虂b chorych moz虈emy miec虂 pewnos虂c虂, z虈e czytelnicy be台da台 niezwykle dociekliwi, dlatego warto zainwestowac虂 pienia台dze w te台 forme台 dozwolonej na stronie gabinetu medycznego reklamy.

Content marketing istnieje nie tylko w sieci internetowej. Moz虈e przybierac虂 ro虂wniez虈 forme台 sponsorowanych artyku艂o虂w do czasopism, w tym niekoniecznie o profilu zwia台zanym z medycyna台. Moz虈na postarac虂 sie台 o zaistnienie w s虂wiadomos虂ci czytelniczek kobiecych czasopism, tak aby zacze台艂y one kojarzyc虂 nasze nazwisko z fachowymi poradami pojawiaja台cymi sie台 na 艂amach ich ulubionych gazet. Nieco wie台kszym rozmiarem kapelusza jest wyste台powanie w roli eksperta na 艂amach medio虂w, jednak nie musza台 to byc虂 od razu ogo虂lnopolskie kana艂y telewizyjne czy radiowe. Na dobry pocza台tek warto spro虂bowac虂 dac虂 sie台 poznac虂 w regionalnych s虂rodkach spo艂ecznego przekazu. Co prawda nie moz虈emy tam reklamowac虂 swojego gabinetu medycznego oraz jego us艂ug, ale s艂uchacze czy widzowie przynajmniej poznaja台 nasze nazwisko i specjalizacje台.

Oczywis虂cie naruszenie zakazu reklamowania sie台 jest karane. Dla lekarzy nierespektuja台cych prawa przewidziane sa台 sankcje dyscyplinarne, kto虂re reguluje samorza台d lekarski. W kodeksie wykroczen虂 znajdziemy informacje, z虈e z艂amanie zakazo虂w podlega karze aresztu, ograniczenia wolnos虂ci albo grzywny.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Shape 2
Shape 3
Shape 4
Shape 5

Kontroluj dzia艂ania w
marketingu

Je偶eli masz problem z ilo艣ci膮 warto艣ciowego ruchu - dostarczymy go i pomo偶emy z jego obs艂ug膮.

Location

Adres

HQ England:
85 Great Portland Street, First Floor, W1W 7LT London
Company number: 11384162
VAT: GB 309012639

Polska
ul. Smole艅sk 23/8, 31-108 Krak贸w