Sprawd藕 wydajno艣膰 swojej strony
Czy masz jeszcze jakie艣 pytania?
wr贸膰

Kilka 艂atwych strategii link-buildingu

Sebastian Jakubiec
6 min czytania

Czasy, kiedy link-building polega艂 na wklejaniu adresu witryny w dowolnych miejscach w Internecie, na zasadzie 鈥瀒m wie台cej, tym lepiej鈥, dawno mine台艂y. Po zmianach algorytmo虂w Google tylko linki prowadza台ce do naszej strony z innej, ocenianej przez nie dobrze, be台da台 wp艂ywa艂y korzystnie na widocznos虂c虂 naszej stronie w sieci. W dzisiejszym wpisie przedstawimy dziewie台c虂 prostych strategii link-buildingu, kto虂re faktycznie dzia艂aja台.

Si艂a zasie台gu

Wie台kszos虂c虂 ruchu organicznego bierze sie台 z zasie台gu naszej witryny. Musimy zadac虂 sobie pytanie - w jaki sposo虂b moz虈emy dotrzec虂 do oso虂b, kto虂re z w艂asnej woli podlinkuja台 nasza台 strone台? Wez虂my za przyk艂ad prowadzenie bloga na temat marketingu internetowego. Publikuja台c regularne, wartos虂ciowe tres虂ci, z czasem nasza strona moz虈e stac虂 sie台 wyznacznikiem wiedzy, kto虂ra台 warto przekazac虂 dalej. Ida台c tym tokiem mys虂lenia, nie ograniczajmy sie台 tylko do tworzenia tres虂ci. Dla wielu oso虂b ciekawsze moga台 okazac虂 sie台 infografiki, wykresy czy poradniki korzystania z narze台dzi do pozycjonowania stron.

Publikuj u innych

Publikowanie wartos虂ciowych tres虂ci na innych blogach to najprostsze z虂ro虂d艂o dobrego link- buildingu. Oczywis虂cie wymaga ono pracy i zaufania, gdyz虈 najcze台s虂ciej wia台z虈e sie台 z wymiana台: ktos虂 pisze u Ciebie, Ty piszesz u kogos虂. Dzie台ki temu Wasze strony umacniaja台 sie台 w wyszukiwarce. Niekoniecznie szukaj stron, kto虂re wprost informuja台 o tym, z虈e che台tnie opublikuja台 cudza台 tres虂c虂. Najpierw mys虂l o swoim teks虂cie. Stwo虂rz go moz虈liwie najlepiej i wo虂wczas zaproponuj w艂as虂cicielowi strony, na kto虂rej faktycznie chcia艂bys虂 go zamies虂cic虂. Jes虂li tekst be台dzie dobry, z duz虈ym prawdopodobien虂stwem autor drugiej witryny opublikuje go u siebie. On dostaje tres虂c虂, Ty - link. Obaj zyskujecie.

Odbudowywanie zepsutych linko虂w

Taktyka, kto虂ra polega na znalezieniu na czyjejs虂 stronie linku, kto虂ry nie dzia艂a. Na prowadzonej przez siebie stronie tworzysz tres虂c虂, kto虂ra mog艂aby odpowiadac虂 temu, co znajdowa艂o sie台 pod zepsutym linkiem (moz虈na to wywnioskowac虂 z tematu tekstu, w kto虂rym go umieszczono. Jes虂li odnos虂nik jest niejasny, moz虈esz skorzystac虂 z Wayback Machine - to narze台dzie pozwoli Ci dotrzec虂 do informacji, pomimo tego, z虈e linki wygas艂y). Piszesz e-mail do w艂as虂ciciela strony, kto虂ry podmienia zepsuty link na dzia艂aja台cy. Oczywis虂cie wydaje sie台, z虈e to ca艂kiem sporo pracy jak dla jednego linku odsy艂aja台cego - ale czasami moz虈esz napotkac虂 na niespodzianki. Niekto虂re uszkodzone linki odsy艂aja台 nie do jednej domeny, lecz do kilku, a w wielu przypadkach do kilkunastu czy kilkudziesie台ciu domen.

Znajdz虂 niepowia台zane wzmianki o Twojej stronie

Niekto虂rzy wspominaja台 Twoja台 strone台 bez linku odsy艂aja台cego. Na przyk艂ad pisza台c artyku艂, bazuja台 na tres虂ci, kto虂ra台 poznali u Ciebie albo cytuja台 przeprowadzone przez Ciebie badania. Jes虂li znajdziesz taka台 tres虂c虂, tym samym masz pretekst do kontaktu z w艂as虂cicielem strony. Jes虂li faktycznie wspomaga艂 sie台 Twoja台 wiedza台, powinienes虂 艂atwo przekonac虂 go do tego, aby przekonwertowa艂 wzmianke台 na link. Jak znalez虂c虂 takie wzmianki? Nie musisz oczywis虂cie przegla台dac虂 niezliczonej ilos虂ci witryn. Skorzystaj z narze台dzi takich jak Google Alerts czy tez虈 (p艂atny) Content Explorer. Narze台dzia te wskaz虈a台 Ci strony, na kto虂rych widnieje wyszukiwane przez Ciebie has艂o. Niekto虂re z nich, jak na przyk艂ad Mention, potrafia台 pogrupowac虂 wzmianki w wykresy uwzgle台dniaja台ce wskazane przez Ciebie atrybuty (np. wiek czy narodowos虂c虂).

Odzyskiwanie linko虂w

Witryny istnieja台ce juz虈 d艂ugi czas z pewnos虂cia台 wzmiankowane by艂y juz虈 wielokrotnie. Niestety, z wiem powodo虂w moga台 juz虈 nie prowadzic虂 do naszej strony - na przyk艂ad moga台 byc虂 tylko podpisem, ska台d pobrano zdje台cie do artyku艂u. Moz虈emy takie linki odnalez虂c虂 i zwro虂cic虂 sie台 do w艂as虂ciciela strony z pros虂ba台 o ponowne podlinkowanie. Opcja ta niewiele ro虂z虈ni sie台 od powyz虈szej, zatem i w tym przypadku moz虈emy uz虈yc虂 opisanych wczes虂niej narze台dzi.

P艂atna promocja

Czyli po prostu pro虂ba dotarcia z wartos虂ciowym kontentem do potencjalnych odbiorco虂w. Moz虈e ona odbyc虂 sie台 przez Facebooka, reklamy na Pinterest czy poprzez Google AdWords. Pozyskiwanie linko虂w z tego tytu艂u jest niejako poboczne, poniewaz虈 nie reklamujemy sie台 w sieci tylko dla nich. Przede wszystkim chcemy, aby nasze tres虂ci dociera艂y do moz虈liwie jak najszerszej grupy odbiorco虂w. I po raz kolejny warto podkres虂lic虂 - jes虂li be台da台 s虂wietne, na pewno znacznie przyczynia台 sie台 do pozyskiwania nie tylko nowych odbiorco虂w tres虂ci, ale i linko虂w odsy艂aja台cych do naszej strony.

Syndykacja tres虂ci

Istnieja台 ro虂wniez虈 taktyki link-buildingu nieoparte na zasie台gu. Syndykacja tres虂ci polega na wyd艂uz虈aniu z虈ywotnos虂ci contentu. Jes虂li napisalis虂my naprawde台 dobry artyku艂, udoste台pniony i wzmiankowany wiele razy, nie warto pozwolic虂 mu popas虂c虂 w zapomnienie. W jaki sposo虂b to zrobic虂? Chca台c zwie台kszyc虂 zaangaz虈owanie czytelniko虂w, moz虈emy udoste台pnic虂 nasza台 tres虂c虂 jako link, miniaturka czy fragment artyku艂u w sieciach spo艂ecznos虂ciowych. Jest tez虈 inny, otwieraja台cy wiele drzwi sposo虂b: zmiana formatu tres虂ci. Spro虂bujmy przetworzyc虂 nasz tekst na infografike台 lub video. Dzie台ki takiemu zabiegowi docieramy do szerszej publiki i spe艂niamy - w zgodzie z w艂asna台 praca台 - oczekiwania wielu odbiorco虂w.

Czerp z serwiso虂w spo艂ecznos虂ciowych

Stwo虂rz w艂asna台 baze台 miejsc, w kto虂rych warto sie台 pokazac虂. Opro虂cz standardowych, najbardziej znanych miejsc, takich jak Facebook, LinkedIn, GoldenLine, wyszukaj takz虈e inne - wystarczy proste wyszukiwanie has艂a - 鈥瀞erwis spo艂ecznos虂ciowy鈥 w Google. Grupy spo艂ecznos虂ciowe cze台sto tworzone sa台 w orbicie wspo虂lnych zainteresowan虂, miejsca zamieszkania, wieku itp. Staraj sie台 ro虂wniez虈 na nich umieszczac虂 odnos虂niki do swojej strony. Pomoz虈e to w budowaniu pozycji Twojej strony w wyszukiwarce.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Your email address will not be published.

Shape 2
Shape 3
Shape 4
Shape 5

Kontroluj dzia艂ania w
marketingu

Je偶eli masz problem z ilo艣ci膮 warto艣ciowego ruchu - dostarczymy go i pomo偶emy z jego obs艂ug膮.

Location

Adres

HQ England:
85 Great Portland Street, First Floor, W1W 7LT London
Company number: 11384162
VAT: GB 309012639

Polska
ul. Smole艅sk 23/8, 31-108 Krak贸w